Замовник:

Коломийчиська сільська військова адміністрація Сватівського району Луганської області

Характеристика документа державного планування:

Вид документа державного планування

Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломийчиської сільської територіальної громади на 2024-2027 роки (далі – проєкт Програми).

Згідно з пунктами 3 та 7 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», проєкт Програми є документом державного планування та підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки.

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломийчиської сільської територіальної громади на 2024-2027 роки є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються основні пріоритети розвитку Коломийчиської громади.

Метою Програми є створення передумов для прискореного післявоєнного відновлення територій та забезпечення економічного розвитку громади шляхом збільшення сільськогосподарського виробництва, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, залучення інвестицій, вдосконалення механізмів управління громадою, забезпечення захисту прав та інтересів соціально вразливих груп населення, що стане підґрунтям відновлення комфортного та безпечного простору для проживання громадян на території Коломийчиської громади.

Враховуючи умови воєнного стану в Україні, Програма базується на аналізі основних показників і тенденцій соціально-економічного та культурного розвитку громади у 2020-2021 роках з урахуванням потреб, можливостей та особливостей місцевого розвитку. Враховані можливі виклики, пов’язані з повномасштабним вторгненням російської федерації, визначено мету, напрями та заходи економічного, соціального і культурного розвитку та відновлення громади на 2024-2027 роки.

Проєкт Програми розроблений з урахуванням запровадження воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про засади державної регіональної політики», «Про внесення змін до розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України та інших законодавчих актів України, Постанови КМУ від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

Проєкт Програми розроблявся на підставі ст. 5, 18 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363 «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117 «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року» та іншими нормативно-правовими документами.

Також Програма розроблена з урахуванням забезпечення цілісності системи планування державного та регіонального розвитку відповідно до:

• Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. №695;

• Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30.09.2019 р. №722/2019;

• Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій»

• Постанови КМУ від 03.03.2021 р. №179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року» (зі змінами);

• Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки, затвердженої розпорядженням керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації 26.03.2020 р. № 246;

• Плану першочергових дій зі стабілізації та реінтеграції деокупованих територій Луганської області на території Коломийчиської сільської територіальної громади Сватівського району, затверджений рішенням Коломийчиського сільського координаційного штабу з питань деокупованих територій від 08052023 протокол №2.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Коломийчиської сільської територіальної громади на 2024-2027 роки відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» передбачає здійснення впливу на довкілля у процесі впровадження планової діяльності та прийнятті відповідних рішень. Програма визначає пріоритетні напрямки дій на 2024-2027 роки для забезпечення зростання економічного потенціалу громади і, як наслідок, поліпшення якості життя населення та зменшення негативних соціально-економічних наслідків, які виникли після повномасштабного вторгнення російської федерації та окупації території.

Методологія розроблення Програми передбачає групування завдань з визначенням території впливу, часових рамок і засобів впровадження, індикаторів результативності та орієнтовного обсягу фінансування, з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення, з визначенням головних пріоритетів в роботі Коломийчиської військової адміністрації після деокупації території та охоплює такі види господарської діяльності як відновлення критичної та соціальної інфраструктури, розвиток сільськогосподарської галузі та підприємництва, залучення інвестицій, надання та розширення соціальних послуг, підвищення рівня громадської безпеки, створення умов для сучасного управління і партнерства між владою та жителями громади.

Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У рамках здійснення процедури СЕО будуть оцінені потенційні впливи і наслідки для екологічного стану території Коломийчиської громади.

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

СЕО передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів Програми на окремі компоненти довкілля (атмосферне повітря, ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, земельні ресурси, поводження з відходами, вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також вплив на здоров’я населення.

Для територій з природоохоронним статусом

Станом на 01 січня 2022 року на території Коломийчиської територіальної громади було розташовано 8 територій природно-заповідного фонду (загально зоологічний заказник місцевого значення − 1, лісовий заказник місцевого значення − 1, геологічна пам'ятка природи місцевого значення – 1, ботанічна пам’ятка природи місцевого значення − 2, гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення – 3). Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У рамках проведення СЕО не передбачається оцінка транскордонних наслідків для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, а також наслідки для здоров’я населення.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

У рамках стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми планується розгляд альтернатив з урахуванням ситуації, що склалася на території району через широкомасштабну збройну агресією Російської Федерації проти України − веденням активних бойових дій на деокупованих територіях та тимчасова окупація частини території Коломийчиської громади.

Під час здійснення СЕО будуть розглянуті, проаналізовані і обґрунтовані рішення, які будуть найбільш оптимальними щодо природних умов регіону і орієнтованими на дотримання екологічних вимог. Зважаючи на комплексність завдань та заходів проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей, призначених для економічного відновлення та подальшого розвитку території, відновлення критичної інфраструктури; ефективного управління, орієнтованого на людину; безпеки, національної ідентичності та цілісного інформаційного простору, різних видів соціальної, рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому проєкт Програми не затверджуються. Процес прийняття рішення щодо вибору альтернативних варіантів буде представлений у Звіті про СЕО.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: статистична інформація; інформація, яка включена в інші законодавчі акти, що мають відношення до проєктів документів державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків, експертний аналіз. Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття.

В ході виконання СЕО проєкту Програми передбачається розгляд заходів і рекомендацій щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації ДДП.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Зміст Звіту про СЕО складається у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України № 430 від 2 травня 2023 р. «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції від громадськості до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломийчиської сільської територіальної громади на 2024-2027 роки подаються до Коломийчиської сільської військової адміністрації:

E-mail: kolomsva@loga.gov.ua

Відповідальна особа:

Людмила Павлова – заступник начальника Коломийчиської СВА

Контактний телефон: 0950595221, E-mail: pavlova2767@ukr.net

Строк подання зауважень та пропозицій становить 10 днів з дня оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну, не розглядаються.

 

Заступник начальника

Коломийчиської сільської

dійськової адміністрації                                                                Людмила Павлова